Regulament concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  “Trio Verde – Giveaway de Paște”

Art. 1 - Organizatorii concursului: 

1.1. Organizatorul campaniei Trio Verde S.R.L., cu sediul în Suceava, Str. Ștefan cel Mare nr. 54, Cod poştal 720049 , Judeţul Suceava, România, Cod de identificare fiscală RO29136460 , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33 / 868 / 2011, denumit in continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din Regulament, este finală și obligatorie, iar participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Prezentului Regulament oficial al Campaniei. 

1.3. Regulamentul Campaniei a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe următoarele pagini ale Organizatorului:

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmând că respectivele modificări să între în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, la adresele web mai sus menționate.

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.

1.7. Prevederile din prezentul Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața și sunt obligatorii pentru toți participanții. 

Art. 2 - Locul și perioada desfășurării campaniei 

2.1. Campania se desfășoară pe teritoriul României, în spațiul virtual, pe paginile de

ale Organizatorului, în perioada 01.05.2021 – 15.05.2021.

Art. 3 - Condiții de eligibilitate 

3.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campania „Trio Verde – Giveaway de Paște”: 

- numai persoane fizice, cetățeni români (“Participanți”) cu domiciliul sau reședința în România, 

- la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și dețin un cont valabil de Facebook sau Instagram

- să fie posesori ai unui BI/CI valabil.

3.2. Nu pot participa la această Campanie: 

- Prepușii (inclusiv fără a se limita la angajați) Organizatorului; 

- Membrii familiilor prepușilor menționați la punctele de mai sus (copii, părinți, frați, surori, soț, soție). 

3.3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea unui premiu, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a urmări în instanța persoanele respective pentru recuperarea prejudiciului cauzat. 

3.4. Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ toate obligațiile instituite în sarcina lor de prezentul Regulament.

3.5. Nu se vor lua în considerare acele date trimise de participanţi care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe paginile Organizatorului.

Art. 4 - Mecanismul desfășurării campaniei și desemnarea câștigătorului 

4.1. În perioada 01.05.2021 până la data 15.05.2021, ora 23:59 , participanții se pot înscrie la Campanie prin: 

- like (imi place) la postarea ce anunță începutul campaniei;

- adăugarea unui comentariu scris ce răspunde la întrebarea adresată în textul postării. 

4.3. Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- Înscrierea se va face exclusive în perioada concursului, între 01.05.2021 – 15.05.2021

- Participanții trebuie să aibă dreptul de participare conform prevederilor art.3

- Să aiba un cont valabil/activ pe platforma Facebook și Instagram.

Art. 5 - Premiile Campaniei 

5.1. În cadrul Campaniei „Trio Verde – Giveayaw de Paște” se va acorda 1 premiu format dintr-un voucher cadou în valoare de 250 lei.

5.2 Vouchet-ul poate fi valorificat doar pe site-ul www.trioverde.ro.

5.2. Voucher-ul poate fi schimbat doar pentru produse aflate pe site-ul www.trioverde.ro în limita stocului disponibil.

5.3 Vouchet-ul nu poate fi schimbat în bani sau alte beneficii.  

Art. 6 - Desemnarea câștigătorilor 

6.1. În cadrul acestui concurs va fi desemnat un câștigător, prin tragere la sorți, care se va efectua începand cu data 16.05.2021, in termen de 5 zile lucratoare. Această extragere se va desfășura prin intermediul platformei https://www.random.org/. 

6.2. Expedierea premiilor către persoanele extrase și validate se va face exclusiv pe teritoriul României.

Art.7 - Validarea și publicarea câștigătorilor 

7.1. Organizatorii sunt obligați să facă public numele câștigătorilor precum și câștigurile acordate in termen de maxim 5 zile lucrătoare din momentul desemnării câștigătorilor. Organizatorii vor publica numele câștigătorilor și premiile câștigate, prin intermediul 

7.2. Pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesar să îndeplinească toate condițiile stabilite prin prezentul Regulament, precum și obligația Participantului de transmitere a datelor solicitate în maxim 5 zile din momenul contactării de către Organizator/Coorganizator.

7.3. În cadrul procesului de validare, câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului următoarele date: nume și prenume, adresa de expediere a premiului și un număr de telefon în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a furnizării premiului. După validare, câștigătorii premiilor vor trimite copia actului de identitate, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privitoare la reținerea și virarea impozitelor/taxelor pentru premiile acordate.

7.4. În condițiile în care un potențial câștigător nu răspunde la solicitarea Organizatorilor, respectiv nu trimite datele solicitate în vederea validării, în maxim 5 zile din momentul contactării, acesta va fi invalidat și va pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorii vor apela la câștigătorul de rezervă. Condițiile de validare a rezervei sunt aceleași ca și în cazul câștigătorilor.

Art. 8 - Acordarea premiilor 

8.1. Organizatorul va pune la dispoziție premiile din concurs și va expedia premiile către câștigătorii publicați, în maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data afișării câștigătorilor, prin curier, la adresa indicată de către aceștia. Înmânarea premiilor este condiționată de încheierea procesului verbal de predare-primire a acestora. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigator conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

8.2. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorilor nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorii nu sunt responsabili nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

8.3. Persoanele extrase și validate ca fiind câștigătoare în cadrul acestei campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau de a le schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor sau să le cedeze altor persoane; dacă acestea doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

8.4. Pe durata campaniei, fiecare participant are dreptul să poată câștiga un singur premiu, iar regula se aplică şi persoanelor care au aceeaşi adresă şi/sau sunt membrii aceleiaşi familii.

Art. 9 - Taxe și impozite 

9.1. Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a Organizatorului. 

9.2 Impozitul aferent premiilor va fi suportat în totalitate de Organizator. 

9.3 Participanţilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de participare (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Concurs sau a consultării Regulamentului de desfăşurare).

9.4 Orice alte obligații ale câștigătorului aferente utilizării premiului câștigat se află exclusiv in sarcina câștigătorului. 

Art 10 - Limitarea răspunderii

10.1. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

10.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul campaniei, decizia comisiei formată dintr-un reprezentant al Organizatorului, este definitivă.

10.3. Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la dată anunţării publice a câştigătorilor. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

10.4. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

Înscrierea pe altă pagină decât cea de Facebook și Instagram ale Organizatorului disponibile la adresele:

Înregistrările trimise în afara perioadei concursurilor aşa cum acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament;

Conținutul comentariilor postate, participanții fiind singurii responsabili în acest sens;

Eventualele dispute legate de drepturile asupra conturilor de Facebook folosite la înregistrarea participanților la concursul organizat pe: 

premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și face dovada validității datelor declarate;

Erori în datele furnizate de către câştigători sau lipsa de acurateţe a datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare aceştia nu au nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului sau la imposibilitatea identificării unui câştigător;

Organizatorul nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului câştigat;

Organizatorul nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, respectiv de curierat/servicii poştale;

Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării documentului de predare a premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizator;

Blocarea contului de Facebook al participantului;

Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);

Situaţiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la promoţie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afară controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Art 11 - Prelucrarea datelor cu caracter personal 

11.1. În contextul organizării şi desfăşurarii acestei Campanii, Organizatorul prelucrează datele personale în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”), în calitate de persoană împuternicită a Clientului final.

11.2. Organizatorul va prelucra datele de înscriere ale participanţilor la Campanie, cum ar fi: nume, prenume, data naşterii, număr de telefon, adresa de e-mail şi date privind imaginea. In plus, în cazul participanţilor care vor fi desemnaţi câştigători, Organizatorul va prelucra urmatoarele date: adresa de domiciliu pentru livrarea premiului, codul numeric personal şi alte date cuprinse în actul de identitate sau orice alte informaţii care vor fi solicitate de autorităţile fiscale în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale cu privire la plata impozitelor aferente premiilor.

11.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

Organizarea şi desfăşurarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor câştigătorilor;

Plata impozitelor şi a contribuţiilor aferente premiilor acordate, raportarea către autorităţile publice competente, publicarea numelui câştigătorilor şi a premiilor;

Soluţionarea oricăror plângeri legate de modalitatea de organizare şi desfăşurare a Campaniei, investigarea eventualelor încălcari, realizarea unor raportari specifice, analize şi studii statistice, apărarea dreptului Organizatorului în instanţă şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative;

Îndeplinirea unor obligaţii legale, cum ar fi, dar fără a se limita la obligaţii ce ţin de arhivare, securitate, ţinerea evidentelor contabile sau fiscale.

11.4. Temeiurile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal ale participanţilor la Campanie sunt următoarele: 

 • (a) consimţămantul acestora, 
 • (b)interesul legitim al Organizatorului, 
 • (c) îndeplinirea unor obligaţii legale.

11.5. Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi prelucrate pentru toată perioada derulării Campaniei. Acestea sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. În ceea ce priveşte datele necesare în scop financiar-contabil, acestea vor fi stocate pe o perioada de 3 ani de la închiderea anului financiar în cursul căruia au fost colectate.

11.6. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participanţilor către următoarele categorii de destinatari:

Parteneri implicaţi în desfăşurarea şi organizarea Campaniei, inclusiv acordarea premiilor;

Contabili, auditori, notari publici sau consultanţi profesionali desemnaţi să acorde asistenţă pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei, ce vor fi obligaţi printr-o lege sau prin contractul încheiat cu Organizatorul să păstreze confidenţialitatea datelor personale la care au acces;

Furnizori de servicii de curierat;

Autorităţi publice din orice domeniu, centrale sau locale, atat din România, cât şi din strainatatea, ce vor prelucra datele personale la cererea acestora sau din iniţiativa Organizatorului, în acord cu legislaţia aplicabilă;

Instanţa competenta din Romania, în eventualitatea unei dispute, în masura în care este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Organizatorului.

11.7. Datele cu caracter personal se vor prelucra pe teritorul Uniunii Europene şi nu se vor transfera către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

11.8. În ceea ce priveşte securitatea datelor cu caracter personal, au fost implementate masuri tehnice şi organizaţionale corespunzatoare în vederea protejarii datelor personale colectate şi prelucrate, cum ar fi: instruirea personalului, limitarea accesului la datele personale, astfel încât acestea sa fie prelucrate doar de catre angajaţii sau colaboratorii care au nevoie de acces la informaţii în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale sau contractuale, etc.

11.9. În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, participanţii, beneficiază de următoarele drepturi, în calitate de persoană vizată:

Dreptul de acces la datele personale pe care le prelucrează Organizatorul, inclusiv dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date

Dreptul la rectificarea inexactităţilor datelor personale prelucrate de Organizator;

Dreptul la ştergerea datelor prelucrate de Organizator („dreptul de a fi uitat”);

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal pe care le prelucrează Organizatorul;

Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale;

Dreptul la portabilitatea datelor personale;

Dreptul la retragerea consimţământului, în situaţiile în care prelucrarea datelelor s-a realizat în temeiul consimţământului. Această cerere se poate formula în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor personale realizată înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale de către Organizator sau în numele Organizatorului – Autoritatea Natională pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

Art 12 - Litigii 

12.1. Legea aplicabila este legea română.

12.2. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din Municipiului București.
13.3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorilor în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor.

După expirarea acestui termen, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio reclamație.

Art 13 - Forță majoră 

13.1. Promoția poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forță majoră, astfel cum este reglementată de legislația română în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința acestora, de a continua această promoție, cât și dacă Organizatorii doresc acest lucru. În aceste situații, Organizatorii nu sunt ținuți la întoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despăgubire/daună sau altele asemenea.

13.2. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile promoției/data extragerii promoției, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe 

Art 14 - Clauze finale 

14.1 Prin prezenta Campanie se urmareste promovarea gamei de produse Andreia catre clientii si potentialii clienti ai acestuia. In acest sens, campania de fata reprezinta un instrument de popularizare in vederea fidelizarii clientilor existenti si a atragerii de noi clienti. 

14.2 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

14.3 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare aplicabile si cu termenii si conditiile furnizorilor directi ai serviciilor ce formeaza premiile. 15.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de modifica prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

COVID-19

Dorim să vă informăm cu privire la măsurile luate de compania noastră în contextul răspândirii virusului COVID-19.În primul rând vrem să vă asigurăm că pentru noi, în aceste moment, prioritară este siguranța clienților, partenerilor și angajaților noștri. 

Astfel, am luat toate măsurile necesare de prevenție a răspândirii virusului, conform recomandărilor și standardelor de referință la nivel național și internațional.

IMPORTANT: Aceste măsuri afectează indirect timpul de procesare al comezilor ce înregistrează întârzieri de 3-4 zile.

Am implementat o serie de măsuri speciale de siguranță în ceea ce privește manipularea produselor și pregătirea / expedierea coletelor.

 • Am redus numărul de angajați prezenți în depozit la maxim 2 persoane.
 • Angajații folosesc mănuși și măști pe toată durata prezenței în depozit
 • Comenzile sunt procesate și expediate de două ori pe săptămână.
 • Manipularea produselor și coletelor se face doar de persoane  care  sunt dotate cu echipament de protecție. 
 • Spațiile sunt dezinfectate de mai multe ori pe zi.

Sănătatea și starea de bine a clienților, partenerilor și membrilor echipei Trio Verde sunt și vor rămâne întotdeauna prioritatea numărul unu pentru noi.

Vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații sau precizări.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă dorim să rămâneți sănătoși! 

Cu stimă,

Echipa Trio Verde

Despre conținut

Informațiile prezente pe site-ul TRIO VERDE, texte și imagini,  precum și alte materiale care definesc “Conținutul” site-ului, au doar un scop informativ. Conținutul nu este destinat / nu a fost creat pentru a înlocui/substitui diagnosticarea și tratamentul medical profesional. Nu ignorați sfaturile medicale profesionale ca urmare a unor informații citite pe site-ul TRIO VERDE.

Oferim aceste informații numai în scopuri educaționale. Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră pentru informații în scopuri de tratament.

De asemenea, încercăm să fim cât mai exacți cu putință atunci când descriem produsele noastre pe Site, cu toate acestea, nu garantăm că descrierile, culorile,  sau alte tipuri de informații ce reprezintă Conținutul disponibil pe site sunt exacte, complete, fiabile, actuale sau fără erori.

Site-ul trioverde.ro poate conține erori tipografice sau inexactități și poate fi incomplet sau neactualizat. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile (inclusiv după trimiterea unei comenzi) și să modificăm sau să actualizăm informațiile în orice moment fără o notificare prealabilă. Rețineți că astfel de erori, inexactități sau omisiuni se referă inclusiv la prețuri și disponibilitatea produselor și ne rezervăm dreptul de a anula sau de a refuza acceptarea oricărei comenzi plasate pe baza unor informații incorecte. 

TRIO VERDE nu își asumă angajamentul să aducă la zi informațiile și materialele de pe trioverde.ro cu o anumită frecventa sau periodicitate. Informațiile pot suferi schimbări oricând și fără aviz și vor putea fi încorporate în site în funcţie de posibilitățile și la discreția SC TRIO VERDE SRL.

Dezabonare de la newsletter

Dacă ești abonat la newsletter-ul nostru și nu mai dorești să primești email-uri cu oferte și promoții de la TRIO VERDE poți să te dezabonezi trimițând un email cu subiectul DEZABONARE la adresa office@trioverde.ro

Reguli generale de siguranță

Uleiurilor esențiale

Uleiurile esențiale sunt produse extrem de concentrate, care pot fi nocive dacă nu sunt utilizate cu atenție. În caz în care nu sunteți sigur(ă) de informațiile deținute, consultați medicul dumneavoastră și/sau un practician calificat în domeniul aromaterapiei.

Regula cea mai simplă privind siguranța dvs. este aceea că ULEIURILE ESENȚIALE NU SE APLICĂ PE PIELE ÎN FORMA LOR NEDILUATĂ. Formula generală de diluție este de 2-3 picături de ulei esențial la 100 ml ulei vegetal. Cele mai potrivite uleiuri vegetale purtătoare sunt cele de floarea soarelui, cocos, jojoba, migdale dulci, struguri și sâmburi de caise.

Uleiuri esențiale pot provoca reacții alergice sau de sensibilizare de aceea, este nevoie să REALIZAȚI UN TEST DE TOLERANȚĂ ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEȚI UTILIZAREA ORICĂRUI ULEI ESENȚIAL. Testul de toleranță se face pe o suprafață mică de piele unde aplicați un amestec cu o diluție de 1% (o picatură de ulei esențial la 100 de picături ulei purtător). Dacă în 24 ore nu apare nicio iritare, atunci uleiul esențial ar trebui să fie sigur pentru a fi folosit diluat pe piele.

Luați măsuri suplimentare de siguranță, CÂND FOLOSITI ULEIURI ESENȚIALE FOTOTOXICE NU EXPUNEȚI PIELEA TRATATĂ LA SOARE. Uleiuri esențiale fototoxice au un potențial foarte ridicat pentru a cauza iritații și arsuri atunci când pielea este expusă la radiații UVA.

MAI MULT:

 • Nu ingerați uleiuri esențiale fără îndrumarea unui medic sau practician calificat.
 • Nu folosiți uleiuri esențiale în timpul sarcinii sau dacă aveți diferite condiții de sănătate.
 • Nu folosiți uleiuri esențiale pe pielea sugarilor și a copiilor, pielea lor este mult mai sensibilă.
 • Evitați contactul cu ochii. În cazul unui contact accidental, clătiți imediat cu apă din abundență și consultați medicul specialist.
 • Nu lăsați uleiurile esențiale la îndemâna copiilor.
 • Păstrați uleiurile esențiale în locuri răcoroase, ferite de razele soarelui și de contactul direct cu flăcările. Uleiurile esențiale sunt substanțe foarte inflamabile. 

Atribuiri / Licențe

Folosirea resurserlor media 

Unele elemente de design folosite pe acest site provin de la următoarele platforme: 

imagealt